Zielony Grodzisk

Projekt swoim zakresem obejmuje działania adaptacyjne i mitygacyjne na rzecz przestrzeni miejskiej Grodziska Mazowieckiego, które pozwolą na lepsze przystosowanie się gminy do zmian klimatu.

Realizacja zadania poprzez:

 • tworzenie infrastruktury zielono-niebieskiej (w tym. m.in. wymiana nawierzchni na przepuszczalna, utworzenie zbiornika retencyjnego, nasadzenia wraz z systemami nawadniania, wzmocnienie bioróżnorodności poprzez tworzenie łąk kwietnych i miejsc dla rozwoju owadów),
 • działania edukacyjno-informacyjne mające na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa (aktywizacja mieszkańców poprzez udział w warsztatach, prelekcjach, konkursach, szkoleniach.

Celem projektu jest zwiększenie odporności Grodziska Mazowieckiego na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja przestrzeni miejskiej i społeczności do tych zmian.

Kluczowe działania w ramach projektu:

 1. Zazielenienie i zwiększenie retencji wód na Placu Wolności
 2. Wsparcie bioróżnorodności – stołówka dla owadów w Parku Skarbków
 3. Nasadzenia zieleni przy ul. Zondka
 4. Zazielenienie, wsparcie bioróżnorodności, retencja wód – skwer na skrzyżowaniu ul. E. Orzeszkowej z ul. 3-go Maja.
 5. Zagospodarowanie zieleni w celu edukacji ekologicznej – stworzenie ekologicznych ogródków przy jedenastu obiektach szkolnych
 6. Utworzenie terenu zieleni – ogródek przy Pawilonie Kultury przy ul. Westfala
 7. Działania edukacyjno-informacyjne – organizacja kampanii w mediach tradycyjnych i internecie.
 8. Działania edukacyjno-informacyjne: działania aktywizujące społeczność.
 9. Działania edukacyjno-informacyjne: kształcenie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowanej
 10. Współpraca partnerska - W ramach realizacji umowy zostało zawarte partnerstwo z podmiotem z Norwegii INTBAU NORWAY. Partnerstwo wzmocni osiągnięcie rezultatu związanego ze wzrostem świadomości mieszkańców oraz umożliwi zacieśnienie międzynarodowych działań na rzecz niwelacji skutków zmian klimatu w przestrzeni miejskiej.

Plac Wolności po rewitalizacji

W sierpniu zakończono większość prac na placu Wolności, który zyskał nowe, zielone oblicze. W ramach rewitalizacji m.in.:

 • zainstalowano zbiorniki retencyjne, których zadaniem jest zatrzymanie wody także po to, aby służyła ona do nawadniania drzew i innych rosnących tu roślin,
 • stworzono niecki jako elementy systemu ekologicznego zagospodarowania wód opadowych, - zasadzono rośliny, które oczyszczają powietrze, zwiększają bioróżnorodność,
 • powstała fontanna, która tworzy przyjazny mikroklimat dla spacerujących i odpoczywających na ławkach mieszkańców.

Edukacja w szkołach

W ramach działań edukacyjno-inwestycyjnych wiele z zadań realizujemy w grodziskich placówkach oświatowych. Celem prelekcji, warsztatów, przedstawień i konkursów w placówkach oświatowych jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów. Ponadto szkoły otrzymały komplety koszy do segregacji odpadów oraz zyskają wyposażenie do eko-ogródków.

Przez ostatnie miesiące roku szkolnego 2021/2022 odbył się pierwszy etap działań wzbogacających zajęcia edukacyjne w szkołach, który zrealizowano w ramach projektu pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”. Kolejne działania realizujemy do końca marca 2024 r.

Działania edukacyjne w grodziskich placówkach oświatowych (II etap)

1. Ekologiczne konkursy szkolne (34 szt.) oraz międzyszkolne (10 szt.). W ramach konkursów przygotowano 225 nagród.

2. Dostawa materiałów pomocniczych (scenariusz lekcji+ materiał edukacyjny+ karta pracy). Liczba: 6 875 szt.

3. Przedstawienia o tematyce ekologicznej - organizacja w 12 placówkach oświatowych teatrzyków i pokazów.

4. Organizacja działań edukacyjno-informacyjnych w postaci przygotowania 50 konspektów dla nauczycieli.

Termin dostawy: marzec 2024 r.

Działania inwestycyjne dla placówek oświatowych

- W ramach działań inwestycyjnych placówki oświatowe wraz z budynkami Urzędu Miejskiego zostały doposażone w kosze do segregacji odpadów (26 szt. kompletów pojemników).

- Stworzymy ogródki ekologiczne w 12 placówkach oświatowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki.  Grodziskie szkoły podstawowe i przedszkola otrzymają materiały do stworzenia eko-ogródków tzn. skrzynie na rośliny, worki z ziemią, keramzyt, zbiorniki zbierające wodę opadową, konewki, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów i małych zwierząt. Termin dostawy: wiosna 2024.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

Kontakt

KATARZYNA MARCINKOWSKA
kierownik projektu

katarzyna.marcinkowska@grodzisk.pl

EWA POTOCKA
koordynator działań informacyjno-promocyjnych 

ewa.potocka@grodzisk.pl

MAGDALENA OKRASA
koordynator do sprawozdawczości i rozliczenia projektu

magdalena.okrasa@grodzisk.pl 

HANNA CHODAKOWSKA
księgowa projektu

hanna.chodakowska@grodzisk.pl 

TOP